Thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu trí tuệ

Theo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung năm 2009, Thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định như sau:

Điều 119. Thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

  1. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định hình thức trong thời hạn một tháng, kể từ ngày nộp đơn.
  2. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định nội dung trong thời hạn sau đây:
  3. a) Đối với sáng chế không quá mười tám tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn;
  4. b) Đối với nhãn hiệu không quá chín tháng, kể từ ngày công bố đơn;
  5. c) Đối với kiểu dáng công nghiệp không quá bảy tháng, kể từ ngày công bố đơn;
  6. d) Đối với chỉ dẫn địa lý không quá sáu tháng, kể từ ngày công bố đơn.
  7. Thời hạn thẩm định lại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bằng hai phần ba thời hạn thẩm định lần đầu, đối với những vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không vượt quá thời hạn thẩm định lần đầu.
  8. Thời gian để người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn không được tính vào các thời hạn quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này; thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn không vượt quá một phần ba thời gian thẩm định tương ứng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU, ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ, ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP.